Uncategorized

Տրամաբանական խնդիրներ

1․ Ինչպե՞ս 5-լիտրանոց կաթսայի և 3-լիտրանոց կաթսայի միջոցով ջրի ծորակից դույլի մեջ լցնել 4 լիտր ջուր:

5-3=2+2=4

5+3-4=4

2․ Ունենք 8 լիտրանոց անոթ, որը ամբողջությամբ լցված է ջրով: Կարո՞ղ եք այն բաժանել 2 հավասար մասերի, օգտագործելով միայն 3 և 5 լիտրանոց երկու ամաններ:

8:2+1=5

8-3=5

 

3․ Խնդիրներ կենգուրուից   2010

4․ Խնդիրներ կենգուրուից   2009 թ.

5․ Խնդիրներ կենգուրուից —  2008 թ.

6․ Լուցկու մեկ հատիկ տեղափոխիր այնպես, որ հավասարությունը ճիշտ լինի՝

7․ Չորս ընկեր կերան պաղպաղակ։ Կարենը կերավ ավելի շատ, քան Բաբկենը,
Արթուրը կերավ ավելի շատ, քան Դավիթը, բայց` Բաբկենից քիչ։ Պատասխաններից
որո՞ւմ են նշված տղաները այս հերթականությամբ՝ ամենաշատ ուտողից մինչև
ամենաքիչ ուտողը։
(A) Կարեն, Արթուր, Դավիթ, Բաբկեն            (D) Արթուր, Դավիթ, Կարեն, Բաբկեն
(B) Դավիթ, Կարեն, Բաբկեն, Արթուր            (E) Արթուր, Կարեն, Դավիթ, Բաբկեն
(C) Կարեն, Բաբկեն, Արթուր, Դավիթ

1)Բաբկեն,Դավիթ,Արթուր,Կարեն

2)Կարեն,Արթուր,Դավիթ,Բաբկեն

3)Արթուր,Կարեն,Դավիթ,Բաբկեն

4)Դավիթ,Կարեն,Բաբկեն,Դավիթ

5)Բաբկեն,Արթուր,Կարեն,Դավիթ

 

Uncategorized

Գործնական աշխատանք

Դասարանականաշխատանք

Թեման. «Փոքրիկիշխանը» հեքիաթը

  1. Տրվածնախադասություններումհանդիպողթվերըգրի՛րբառերով.

 

ա. Երբաստղագետընմանմիմաոլորկ է հայտնաբերում, նրանոչթեանուն է տալիս, այլհամար: Օրինակ՝ № 3251:

Երեք հազար երկու  հարյուր  հիսունմեկ

բ. Եսլուրջհիմքերունեմկասկածելու, որՓոքրիկիշխանըեկելէրայնմոլորակից, որըկոչվում է մոլորակ№ 612:

Վեց հարյուր  տասներկու

գ.Այդփոքրիկմոլորակըմիայնմիանգամ՝ 1909 թվականին, տեսել է միթուրքաստղագետ:

Հազար ինարյուր  իննը

 

  1. Տեքստիցդուրսգրի՛րհարցական, հրամայական և բացականչականերկուականնախադասություն:

-Ի՝նչ   ես   ասում….

Եվ,  փոքր-ինչ  լռելուց    հետո  ,մի  տեսակ   հիշաչարությամբ  նետեց.

-Չե՝մ  հավատում:Ծաղիկները  թույլ  են :Եվ  շատ միամիտ  են  :   Նրանք

ամեն    կերպ  փորձում  են  համարձակ  երևալ:Նրանց   թվում է  ,   թե իրենց

փշերով  կարող  են  բոլորին   վախեցնել…

Ես ոչինչ   պատասխանեցի: Այդ  պահին  միտքս  ուրիշ   տեղ  եր.  <<Եթե  հե-

ղույս  դուրս չեկավ, մուրճով      կխփեմ ու  ջարդելով  կհանեմ>>: Փոքրիկ իշ-

խանը    նորից   մտքերս  իրար  խառնեց.

-Եվ դու կարծում  ես,  թե  ծաղիկներ…

Չհասկացա

  1. Գրի՛րտրվծբառերիհոմանիշները.

 

Հեկեկալ-կռկռալ  լացել

քղանցք-աման  փեշ

վերջալույս-լուսավոր  մայրամուտ

պճնվել-վախենալ     զարդարվել

հաբ-դեղ

 

 

  1. Հետևի՛րօրինակին և շարունակիր…

-Բարև,-ասացնրան Փոքրիկիշխանը:

-Բարև,-պատասխանեցծաղիկը:

-Որտե՞ղենմարդիկ,- քաղաքավարիհարցրեցՓոքրիկիշխանը:

Ծաղիկըմիանգամքարավանէրտեսել, որնանցելէրիրմոտով:

Չհասկացա

Օր՝ ուղտերիխումբ-քարավան

ոչխարներիխումբ-հոտ

գայլերիխումբ-վոհմակ

ձիերիխումբ-երաման

ձկներիխումբ-մերմակ

մեղուներիխումբ-

Չհասկացա

 

  1. Ինչպե՞սեսհասկանումայսխոսքերը: Փորձի՛րմեկնաբանել.

 

Միմոռացիր, որհավիտյանպատասխանատուեսնրահամար, ումընտելացրելես:

Այսքան տանն եմ անելու

Չհասկացա