Uncategorized

Անճոռնի ճուտիկը

Բադի ձվերի կճեպները ճաքեցին։ Ճուտիկներն իրենց կտուցները հանեցին։
Հանկարծ մայր բադը տեսավ, որ ամենամեծ ձուն դեռ տեղում է։ Շուտով նրան այցի եկավ մի պառավ բադ։
-Երևի հնդկահավի ձու է,-ասաց նա,-ինձ էլ են մի անգամ խաբել։ Ինչպե՜ս էի տանջվում, երբ դուրս եկան հնդկահավի ճտերը։ Ախր նրանք վախենում էին ջրից։
Վերջապես ճաքեց նաև ամենամեծ ձուն։ Միջից դուրս եկավ մի խոշոր, անճոռնի ճուտիկ։
-Ես սրան էլ լողալ կսովորեցնեմ, թեկուզ ստիպված լինեմ ուժով ջուրը հրել։
Հ․Ք․Անդերսեն
Դուրս գրել առարկայի հատկանիշ(ածական)և գործողություն(բայ) ցույց տվող բառերը:
Գրի՛ր մեկ բառով`
Կճղակ ունեցող-կճղակավոր
Սմբակ ունեցող-սբակավար
Թև ունեցող-թևաոր
Պոչ ունեցող-պոչաոր
Ձայն ունեցող-ձայնաոր
Մեկ բառով գրի՛ր.
Զվարթ ձայն ունեցող-
Լրագիր վաճառող-
Զվարճություն սիրող-
Գիրք վաճառող-
Ժպտուն երես ունեցող-
Հաց վաճառող-Միս վաճառող-
Uncategorized

Անճոռնի ճուտիկը

Բադի ձվերի կճեպները ճաքեցին։ Ճուտիկներն իրենց կտուցները հանեցին։
Հանկարծ մայր բադը տեսավ, որ ամենամեծ ձուն դեռ տեղում է։ Շուտով նրան այցի եկավ մի պառավ բադ։
-Երևի հնդկահավի ձու է,-ասաց նա,-ինձ էլ են մի անգամ խաբել։ Ինչպե՜ս էի տանջվում, երբ դուրս եկան հնդկահավի ճտերը։ Ախր նրանք վախենում էին ջրից։
Վերջապես ճաքեց նաև ամենամեծ ձուն։ Միջից դուրս եկավ մի խոշոր, անճոռնի ճուտիկ։
-Ես սրան էլ լողալ կսովորեցնեմ, թեկուզ ստիպված լինեմ ուժով ջուրը հրել։
Հ․Ք․Անդերսեն
Դուրս գրել առարկայի հատկանիշ(ածական)և գործողություն(բայ) ցույց տվող բառերը:
Գրի՛ր մեկ բառով`
Կճղակ ունեցող-կճղակավոր
Սմբակ ունեցող-սմբակավոր
Թև ունեցող-
Պոչ ունեցող-
Ձայն ունեցող-
Մեկ բառով գրի՛ր.
Զվարթ ձայն ունեցող-
Լրագիր վաճառող-
Զվարճություն սիրող-
Գիրք վաճառող-
Ժպտուն երես ունեցող-
Հաց վաճառող-
Միս վաճառող-
Uncategorized

Maybe

Maybe creativeness is the most important factor in educational process.  Creativeness should be a stimulus at every stage of educational process. Is it possible to provide such an atmosphere in which the learners will have a chance to display their creativeness without giving them enough freedom? Different ways of distributing the tables in classroom will not help to create such an atmosphere whether tables are in П-shape or are placed in rows. No matter how tables are placed, teacher appears to be in the center with his/her directing mode. Creative atmosphere is beyond the placement of tables. For solving this problem I considered necessary to have 108 square meter room for my classes. In large classrooms it is easy to implement projects where different groups of learners are far from one another and can work in different corners of the classroom. In this way noise is less and groups can work without bothering each other. In such a way learners have an opportunity to think, to create, to discuss   to record or to shoot something or organize round-table discussions. I am trying to solve this very problem. Can I manage it? I really want so, at least I spare no effort for doing it.

Usually, I offer learners to choose a poem which they record, make a video about or simply recite it. It is good that learners are engaged with quest in the world of literature. How many pieces of work they read, how they choose a poem are very important. There are poems which I sort out for group work however they do not become a necessary material for reciting. Students learn the poems by heart via other educational activites. For instance in the poem ”Աշունը դեղնակութ նստել է դռանը՛՛  by Egishche Charents  one of the assignments   was to introduce the poem by means of a song, or a dance, a play or a presentation. Learners discuss the way of introduction quite enthusiastically.  As a rule, I do not interfere, so the presentations of poems become interesting for me. Here is one of the

Uncategorized

11/23/2017 – 20:08Ձին՝ հիացումի աղբյուր  Ձին ինձ համար միշտ յուրահատուկ կենդանի է եղել, այնքան մոտ և միևնույն ժամանակ այնքան հեռու:   Ձին ինձ համար միշտ յուրահատուկ կենդանի է եղել, այնքան մոտ և միևնույն ժամանակ այնքան հեռու: 

 

Uncategorized

Արևմտյան ռադիո

Արևմտյան հաճախականությամբ Ձեր երեկոն մի քանի րոպեով կփորձեն հետաքրքիր դարձնել հայրենագետ հետախույզները:
Այսօր հետախույզի ենք ենթարկել շատերիս անհանգստացնող եղանակն ու եղանակային կանխատեսումները, փորձել ենք հետաքրքիր փաստեր ջրի երես հանել ու ներկայացնել մեր ունկնդրին:
Հետախույզ լրագրողներ՝ Կարապետյան Իռեն, Հակոբյան Աստղիկ, Մարջանյան Տիգրան, Ղազարյան Հայկ
Խմբագիր՝ Սոնա Փափազյան